Eindtermen duurzaamheid

Natuurwetenschappelijke, technologische en wiskundige concepten en methoden inzetten om problemen op te lossen en om objecten, systemen en hun interacties te onderzoeken en te begrijpen.

6.41. De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem door conceptenen praktijken uit verschillende STEM-disciplines geïntegreerd aan te wenden.

6.42. De leerlingen beargumenteren vanuit verschillende invalshoeken keuzes bij het ontwerp en het gebruik van technische systemen en andere STEMoplossingen.

6.43. De leerlingen onderzoeken aan de hand van concrete maatschappelijke uitdagingen de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en tussen

STEM-disciplines met de maatschappij. De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact ervan op de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen.

7.12. De leerlingen handelen met het oog op duurzame ontwikkeling.

7.13. De leerlingen reflecteren kritisch over het belang van en verschillende opvattingen over duurzame ontwikkeling.

7.14. De leerlingen illustreren hoe systeemdenken kan worden toegepast op duurzaamheidskwesties.


Eindtermen leercompetenties

Geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools inzetten om informatie digitaal en niet-digitaal kritisch te verwerven, beheren en verwerken rekening houdend met het beoogde leerresultaat en -proces.

13.3. De leerlingen optimaliseren zoekstrategieën op basis van de bruikbaarheid en de betrouwbaarheid van digitale en niet-digitale bronnen om een informatievraag te beantwoorden.

13.4. De leerlingen gebruiken verklarende en oriënterende overzichten om informatie in een digitale en niet-digitale bron terug te vinden.

13.5. De leerlingen vergelijken digitale en niet-digitale informatie uit meerdere bronnen op betrouwbaarheid, correctheid en bruikbaarheid in functie van een informatievraag.

13.9. De leerlingen stellen verwerkte informatie voor volgens een digitale en een niet-digitale presentatievorm rekening houdend met criteria van doeltreffendheid.

13.10. De leerlingen beheren informatie digitaal en niet-digitaal op een efficiënte en effectieve manier. Een (onderzoeks-)probleem (v)erkennen en een antwoord of oplossing zoeken gebruikmakend van geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools.

13.11. De leerlingen formuleren, na analyse van een probleem, een onderzoeksvraag en mogelijke hypothesen.

13.14. De leerlingen formuleren een conclusie bij een onderzoeksvraag en een antwoord op hypothesen op basis van eigen onderzoeksresultaten.

Eindtermen ondernemerszin

De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover doelstellingen afwegen en het gekozen idee realiseren.

15.1. De leerlingen ontwikkelen stapsgewijs een product voor één of meerdere zelfbepaalde doelstellingen met een efficiënte en effectieve aanpak.

(Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn.

15.2. De leerlingen maken onderbouwde en duurzame keuzes aan de hand van zelfbepaalde criteria en zelfbepaalde strategieën rekening houdend met de gevolgen van hun keuzes op korte en lange termijn en het perspectief van

anderen.

Bovenstaande eindtermen refereren naar de lijst met onderwijsdoelen na moderniseren. (Bron: www.onderwijsdoelen.be)